تعمیرگاه

جهت پیگیری از وضعیت دوربین و یا لنز در تعمیرگاه می توانید از طریق راه های زیر از ساعت 9:30 الی 16:30 با مسئول مربوطه در تماس باشید:

Email: repairs@niko-negaresh.com

Tel: 0098 21 88 31 78 55

Tel: 0098 21 88 31 78 56